1. مجوز برگزاری
دریافت مجوز برگزاری کنفرانس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری